Máte otázky? Volajte
045/5322 555

Výrobné haly a sklady Sirk

Základné informácie

Typ dražby: Haly

Kolo dražby  

Termín konania držby: Vydražené

Miesto konania dražby:

Čas konania dražby:

1. obhliadka pred. dražby:

2. obhliadka pred. dražby:

Najnižšie podanie:

Minimálne prihodenie:

Dražobná zábezpeka:

Predmet dražby

Nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 614 vedenom na Okresnom úrade Revúca, odbor katastrálny pre okres Revúca, obec Sirk, katastrálne územie Sirk, a to:

Právne vzťahy k parcelám, na ktorých ležia vyššie uvedené stavby, nie sú evidované na liste vlastníctva a nie sú vysporiadané. Stavba - Sklad s príslušenstvom na parcele C-KN č. 548/31, je v čase spísania tohto oznámenia o dražbe už zbúraná, pričom je stále evidovaná v katastri nehnuteľností.

Fotky draženého objektu

Dražený objekt Dražený objekt Dražený objekt Dražený objekt Dražený objekt Dražený objekt Dražený objekt Dražený objekt Dražený objekt Dražený objekt Dražený objekt Dražený objekt

Opis predmetu dražby

Umiestnenie stavby:

Predmet dražby sa nachádza v areáli bývalého GeSi Gemer Kovo s.r.o., v obci Sirk. Objekt bol kolaudovaný približne v roku 1935.

Výrobná hala na parcele C-KN č. 548/29:

Technické riešenie:

Základy sú betónové. Nosný systém je vytvorený oceľovou priehradovou konštrukciou bez zateplenia – stĺpy a strešné väzníky. Obvodový plášť je z trapézového plechu, pod ktorým je kostrová kovová konštrukcia. Strop nie je zhotovený. Strešná krytina je z pozinkovaného trapézového plechu. Klampiarske konštrukcie nie sú vyhotovené. Podlaha je betónová. Okná sú jednoduché s kovovou výstužou skiel, vráta sú oceľovej konštrukcie s výplňou z pozinkovaného plechu. Elektroinštalácia je svetelná a motorická. Objekt nie je pripojený na ostatné inžinierske siete, nie je vykurovaný.

V čase spísania oznámenia o dražbe je hala nevyužívaná. Technický stav nehnuteľnosti je primeraný veku bez viditeľného poškodenia prvkov dlhodobej životnosti. Životnosť objektu stanovil znalec Kubickou metódou s ohľadom na konštrukčné vyhotovenie a súčasný technický stav – 106 rokov.

 

Sklad na parcele C-KN č. 548/30

Technické riešenie:

Jednopodlažná murovaná stavba slúžila ako sklad. Budova je založená na základových pásoch, zvislé konštrukcie sú murované, strop železobetónový, krov sedlový, strešná krytina z pozinkovaného trapézového plechu, bez vnútorných a vonkajších povrchových úprav, okná drevené jednoduché s osadenými kovovými mrežami, vráta plechové, podlaha prevažne betónová v kombinácii s drevenými doskami. Elektroinštalácia v objekte je nefunkčná, objekt nie je pripojený na ostatné inžinierske siete, nie je vykurovaný.

V čase spísania oznámenia o dražbe je objekt nevyužívaný. Technický stav nehnuteľnosti je primeraný veku s viditeľným poškodením prvkov dlhodobej životnosti – strop, krov. Životnosť objektu stanovil znalec Kubickou metódou s ohľadom na konštrukčné vyhotovenie a súčasný technický stav – 128 rokov.

 

Výrobná hala na parcele C-KN č. 548/33

Technické riešenie:

Základy sú betónové. Nosný systém je vytvorený oceľovou priehradovou konštrukciou bez zateplenia – stĺpy a strešné väzníky. Obvodový plášť je z trapézového plechu, pod ktorým je kostrová kovová konštrukcia. Strop nie je zhotovený. Strešná krytina je z pozinkovaného trapézového plechu. Klampiarske konštrukcie nie sú vyhotovené. Podlaha je betónová. Okná nie sú vyhotovené len vetracie a presvetľovacie otvory, vráta sú z oceľovej konštrukcie. Elektroinštalácia je svetelná a motorická. Objekt nie je pripojený na ostatné inžinierske siete, nie je vykurovaný.

V čase obhliadky bola hala nevyužívaná. Technický stav nehnuteľnosti je primeraný veku bez viditeľného poškodenia prvkov dlhodobej životnosti. Životnosť objektu stanovil znalec Kubickou metódou s ohľadom na konštrukčné vyhotovenie a súčasný technický stav – 109 rokov.

 

Kotolňa na parcele C-KN č. 548/35

Technické riešenie:

Dvojpodlažná murovaná stavba slúžila ako kotolňa. Budova je založená na základových pásoch, zvislé konštrukcie sú murované, strop železobetónový, strecha – plochá, strešná krytina a klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu, vnútorné a vonkajšie povrchové úpravy – vápenná hladká omietka, okná drevené jednoduché, vráta a dvere z oceľovej konštrukcie, podlaha betónová v kombinácii s drevenými doskami. Elektroinštalácia v objekte je nefunkčná, objekt nie je pripojený na ostatné inžinierske siete, nie je vykurovaný.

V čase spísania oznámenia o dražbe je objekt nevyužívaný. Technický stav nehnuteľnosti je primeraný veku s viditeľným rozsiahlym poškodením prvkov dlhodobej životnosti – murivo, stropy, krov. Životnosť objektu stanovil znalec Kubickou metódou s ohľadom na konštrukčné vyhotovenie a súčasný technický stav – 87 rokov.

 

Budova na parcele C-KN č. 548/40

Technické riešenie:

Dvojpodlažná murovaná stavba slúžila ako sklad. Budova je založená na základových pásoch, zvislé konštrukcie sú murované, strop železobetónový, krov sedlový, strešná krytina – asfaltová lepenka, klampiarske konštrukcie – strešné žľaby – z pozinkovaného plechu, bez vnútorných a vonkajších povrchových úprav, okno jednoduché oceľové s výstužou z ocele, vráta plechové, podlaha prevažne betónová v kombinácii s drevenými doskami. Objekt nie je pripojený na žiadne inžinierske siete, nie je vykurovaný.

V čase spísania oznámenia o dražbe je objekt nevyužívaný. Technický stav nehnuteľnosti je primeraný veku s viditeľným poškodením prvkov dlhodobej životnosti – strop, krov. Životnosť objektu stanovil znalec Kubickou metódou s ohľadom na konštrukčné vyhotovenie a súčasný technický stav – 127 rokov.

 

Budova na parcele C-KN č. 548/31

Sklad s príslušenstvom zapísaný na liste vlastníctva č. 614 vedenom na Okresnom úrade Revúca, odbor katastrálny pre okres Revúca, obec Sirk, katastrálne územie Sirk, na parcele C-KN č. 548/31, je v čase spísania tohto oznámenia zbúraný.Dokumenty k stiahnutiu