Máte otázky? Volajte
045/5322 555

Dobrovoľná dražba

Dobrovoľná dražba je verejné konanie, ktorého účelom je prechod vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby, konané na základe návrhu navrhovateľa, pri ktorom sa licitátor obracia na vopred neurčený okruh osôb prítomných na vopred určenom mieste s výzvou na podávanie ponúk. Pri tomto verejnom konaní prejde príklepom licitátora vlastnícke alebo iné právo k predmetu dražby na osobu, ktorá urobí najvyššiu cenovú ponuku na kúpu predmetu dražby.

Predmet dražby:

Speňaženie majetku formou dobrovoľnej dražby má tieto výhody:

Viac v Zákone o dobrovoľných dražbách č. 527/2002 Z.z.