Máte otázky? Volajte
045/5322 555

Ako dražiť

Dražba je vec na prvý pohľad zložitá. Nie je sa však potrebné sa čohokoľvek obávať. V nasledujúcom texte zistíte všetko, čo je o dražbe treba vedieť. V prípade otázok Vám ochotne poskytnú informácie naši odborne vyškolení zamestnanci. Stačí si len vybrať svoju nehnuteľnosť na našich stránkach, prečítať si oznámenie o dražbe, prísť na obhliadku predmetu dražby a následne nás navštíviť priamo na dražbe a skúsiť svoje šťastie. Dražba je veľmi istý a kontrolovaný spôsob predaja. Výsledok zistíte okamžite. O svoje peniaze prísť nemôžete a vlastníkom nehnuteľnosti sa stávate urobením príklepu. Žiadna administratíva, žiadne kúpne zmluvy, žiadne úschovy v realitnej kancelárii.

Dražby sa môže zúčastniť ktokoľvek, koho dražba zaujíma. V prípade, že nechcete vydražiť, príďte sa pozrieť ako divák. Z diváckeho vstupu pre vás neplynú žiadne povinnosti, naša dražobná spoločnosť dokonca nevyberá ani vstupné na dražobný deň (ktoré vyplýva zo zákona a môže na jeden dražobný deň až do 3,32 eura na osobu a deň). Samozrejmosťou je nenarušovanie priebehu dražby výkrikmi, potleskom a pod. Dražobná miestnosť je vám k dispozícii 30 minút pred začatím dražby.

Po registrácii dostanete dražobné číslo a je na Vás, kam sa posadíte. Vyberte si, prosím, miesto tak, aby ste dobre počuli licitátora a mali prehľad o situácii. Licitátor zahajuje dražbu vyvolaním najnižšieho podania. Oznámi všetky dostupné informácie o predmete dražby a informuje účastníkov o forme prihodenia. Pokiaľ hodláte prihodiť, je potrebné, aby ste nielen zdvihli svoje pridelené dražobné číslo, ale tiež povedali sumu v eurách. Len týmto spôsobom bude prihodenie v súlade so zákonom a bude uznané. Ak sa dražba dostane do situácie, keď už nikto z prítomných účastníkov neuskutočňuje prihodenie, teda neponúka vyššiu sumu, licitátor odpočítavaním upozorní, že bude “udelený príklep” účastníkovi s dražobným číslom, ktorý urobil najvyššiu ponuku. V prípade, že je znovu ponuka “prehodená”, proces sa opakuje. Dražba je ukončená úderom kladivka licitátorom.

V tomto okamihu, ak ste urobili najvyššiu ponuku, stávate sa vydražiteľom a teda aj nadobúdateľom predmetu dražby. Celý proces však ešte nekončí. V súlade s oznámením o dražbe máte určitý počet dní na doplatenie kúpnej ceny. Teda na úhradu zostávajúcej časti Vašej najvyššej ponuky. Zložená dražobná zábezpeka sa započítava do ceny dosiahnutej vydražením. Akonáhle toto doplatenie urobíte, dražobník vyhotoví protokol o výťažku a dáva pokyn na zapísanie zmeny vlastníka na kataster nehnuteľností. Prepisom je prechod vlastníckeho práva ukončený, pričom vám zostáva ešte povinnosť urobiť protokolárne prevzatie predmetu dražby dražobníkom a navrhovateľom.