Máte otázky? Volajte
045/5322 555

Rodinný dom + 2x hospodárska budova Tvrdošín

Základné informácie

Typ dražby: Budova

Kolo dražbyDruhé

Termín konania držby: Pripravuje sa

Miesto konania dražby:Zvolen

Čas konania dražby:

1. obhliadka pred. dražby:

2. obhliadka pred. dražby:

Najnižšie podanie:

Minimálne prihodenie:

Dražobná zábezpeka:

Predmet dražby

Nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 2359 vedenom Okresnom úrade Tvrdošín, odbor katastrálny pre okres Tvrdošín, obec Tvrdošín, katastrálne územie Tvrdošín, a to: a) zastavané plochy a nádvoria o výmere 222m², parc. č.: 1822/3, b) zastavané plochy a nádvoria o výmere 362m², parc. č.: 1822/8, c) zastavané plochy a nádvoria o výmere 136m², parc. č.: 1822/9, d) rodinný dom stojaci na parcele č. 1822/9, súpisné číslo 836, e) hospodárska budova stojaci na parcele č. 1822/3, f) objekt na chov činčíl stojaci na parcele č. 1822/8.

Fotky draženého objektu

Dražený objekt Dražený objekt Dražený objekt Dražený objekt Dražený objekt Dražený objekt Dražený objekt Dražený objekt Dražený objekt Dražený objekt Dražený objekt Dražený objekt Dražený objekt Dražený objekt Dražený objekt Dražený objekt Dražený objekt Dražený objekt Dražený objekt Dražený objekt Dražený objekt Dražený objekt Dražený objekt Dražený objekt Dražený objekt Dražený objekt Dražený objekt

Opis predmetu dražby

Predmet dražby sa nachádza v areáli bývalej farmy kožušinových zvierat, mimo zastavaného územia obce Tvrdošín. Rodinný dom bol kolaudovaný v roku 1994 - Kolaudačné rozhodnutie pre stavbu "Farma kožušinových zvierat - Tvrdošín", Prot. č.: ŽP - 048/93, Vydal: Obvodný úrad životného prostredia Tvrdošín, Dátum nadobudnutia právoplatnosti: 09.02.1994, zo dňa 08.02.1994.

 

Popis stavby

 

Rodinný dom súpisné číslo 836 na parcele C-KN č. 1822/9

 

Dispozičné riešenie

Rodinný dom má dve nadzemné podlažia, prekrytý je sedlovou strechou:

 

Technické riešenie:

- Základy - 1. NP - betónové - objekt bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou

- Zvislé nosné konštrukcie - 1. NP, 1. PK - murované z tehál (plná, metrická, tvárnice typu CD, porotherm) v skladobnej hr. nad 30 do 40 cm; deliace konštrukcie - 1. NP, 1. PK - tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené)

- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - 1. NP, 1. PK - s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a keramické

- Schodisko - 1. NP - mäkké drevo bez podstupníc

- Strecha - krovy - 1. NP - hambálkové a väznicové sústavy bez stĺpikov; krytiny strechy na krove - 1. NP - šindlové a otiepkové; klampiarske konštrukcie strechy - 1. NP - z plastov žľaby a zvody

- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - 1. NP, 1. PK - škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok; obklady fasád - 1. NP - obklady keramické, obklady drevom

- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - 1. NP, 1. PK - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - 1. NP - prevažnej časti kúpeľne min. nad 1,35 m výšky; 1. NP - vane; 1. NP - kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene); 1. PK - WC min. do výšky 1 m

- Výplne otvorov - dvere - 1. NP, 1. PK - hladké plné alebo zasklené; okná - 1. NP, 1. PK - zdvojené drevené s dvoj. s trojvrstvovým zasklením; okenné žalúzie - 1. NP, 1. PK - plastové

- Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - 1. NP, 1. PK - podlahoviny gumové, z PVC, lino; dlažby a podlahy ost. miestností - 1. NP, 1. PK - keramické dlažby

- Vybavenie kuchýň - 1. NP - sporák elektrický s elektrickou rúrou a keramickou platňou; 1. NP - drezové umývadlo nerezové alebo plastové; 1. NP - kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky)

- Vybavenie kúpeľní - 1. NP - vaňa oceľová smaltovaná; 1. NP - umývadlo; vodovodné batérie - 1. NP - pákové nerezové so sprchou; 1. NP - pákové nerezové; 1. NP, 1. PK - ostatné; záchod - 1. NP - splachovací bez umývadla; 1. PK - splachovací s umývadlom

- Vykurovanie - zdroj vykurovania - 1. NP, 1. PK - lokálne - elektrické konvertory

- Vnútorné rozvody vody - 1. NP, 1. PK - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - 1. NP - zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním

- Vnútorné rozvody kanalizácie - 1. NP, 1. PK - liatinové  a kameninové potrubie

- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - 1. NP, 1. PK - svetelná, motorická; 1. NP - bleskozvod; elektrický rozvádzač - 1. NP - s automatickým istením.

 

V čase obhliadky vykonanej znalcom na účely oceňovania bol rodinný dom užívaný a zariadený. Technický stav nehnuteľnosti je primeraný veku bez viditeľného poškodenia prvkov dlhodobej životnosti. Životnosť objektu stanovil znalec na 100 rokov.

 

Hospodárska budova na parcele C-KN č. 1822/3

Technické riešenie:

Jednopodlažná murovaná stavba slúžila na chov činčíl. Budova je založená na základových pásoch, zvislé konštrukcie sú murované, strop železobetónový, krov sedlový, krytina z vlnitých azbestocementových dosiek, omietky vápenné, keramické obklady, okná drevené zdvojené, dvere drevené, podlaha prevažne z keramickej dlažby, elektroinštalácia je svetelná a motorická, vybudovaný rozvod studenej a teplej vody, ohrev teplej vody je zabezpečený elektrickým bojlerom. Vybavenie - WC a umývadlá. Budova je vybavená bleskozvodom a žľabmi a zvodmi z PVC.

 

V čase obhliadky vykonanej znalcom bol Objekt na chov činčíl nevyužívaný. Technický stav nehnuteľnosti je primeraný veku bez viditeľného poškodenia prvkov dlhodobej životnosti. Životnosť objektu stanovujem odhadom s ohľadom na konštrukčné vyhotovenie a súčasný technický stav - 60 rokov. Detailnejší popis objektu a jeho existujúceho vybavenia je uvedený v hodnotení pri stanovení rozpočtového ukazovateľa.

 

Objekt na chov činčíl na parcele C-KN č. 1822/8

Technické riešenie:

Jednopodlažná murovaná stavba slúžila ako prípravňa a sklady. Budova je založená na základových pásoch, zvislé konštrukcie sú murované, strop železobetónový, krov sedlový, krytina z vlnitých azbestocementových dosiek, omietky vápenné, keramické obklady, okná drevené zdvojené, dvere a vráta drevené, podlaha prevažne z keramickej dlažby, elektroinštalácia je svetelná a motorická, vybudovaný rozvod studenej a teplej vody, ohrev teplej vody je zabezpečený elektrickým bojlerom. Vybavenie - WC, sprcha a umývadlá. Budova je vybavená bleskozvodom a žľabmi a zvodmi z PVC.

 

V čase obhliadky bola hospodárska budova nevyužívaná. Technický stav nehnuteľnosti je primeraný veku bez viditeľného poškodenia prvkov dlhodobej životnosti. Životnosť objektu stanovil znalec odhadom s ohľadom na konštrukčné vyhotovenie a súčasný technický stav - 60 rokov.

 

PRÍSLUŠENSTVO

 

Vodovodná prípojka

Kanalizačná prípojka

Žumpy 3 ksDokumenty k stiahnutiuZnalecký posudok