Máte otázky? Volajte
045/5322 555

Priemyselné budovy v areáli bývalého FROTEX-u, výrobného družstva Dlhé Pole

Základné informácie

Typ dražby: Budovy

Kolo dražby

Termín konania držby: Pripravuje sa

Miesto konania dražby:Zvolen

Čas konania dražby:

1. obhliadka pred. dražby:

2. obhliadka pred. dražby:

Najnižšie podanie:

Minimálne prihodenie:

Dražobná zábezpeka:

Predmet dražby

Stavby zapísané na LV č. 2109, vedenom Okresným úradom Žilina, odbor katastrálny pre okres Žilina, obec Dlhé Pole, katastrálne územie Dlhé Pole

Fotky draženého objektu

Dražený objekt Dražený objekt Dražený objekt Dražený objekt Dražený objekt Dražený objekt Dražený objekt Dražený objekt Dražený objekt Dražený objekt Dražený objekt Dražený objekt Dražený objekt Dražený objekt Dražený objekt Dražený objekt Dražený objekt Dražený objekt Dražený objekt Dražený objekt Dražený objekt Dražený objekt

Opis predmetu dražby

VRÁTNICA NA PARCELE C-KN Č. 2602/6

Umiestnenie stavby:

Nehnuteľnosť sa nachádza v areáli bývalého FROTEX-u, výrobného družstva Dlhé Pole.

Technické riešenie:

Jednopodlažná priestorová bunka slúžila ako vrátnica. Budova je postavená na ŽB základových konštrukciách, zvislé konštrukcie – na báze dreva, strop – na báze dreva, plochá strecha, strešná krytina z pozinkovaného plechu, vnútorné povrchové úpravy – náter, vonkajšie povrchové úpravy – obklad drevom, okno – drevené jednoduché, dvere – drevené presklené vchodové a hladké plné interiérové, podlaha – PVC. Elektroinštalácia a vykurovanie v objekte – k dátumu ohodnotenia nehnuteľnosti nefunkčné, objekt nie je pripojený na ostatné inžinierske siete.

V súčasnosti je objekt nevyužívaný. Technický stav nehnuteľnosti je primeraný veku s viditeľným poškodením prvkov dlhodobej životnosti – strecha. Životnosť objektu je stanovená s ohľadom na konštrukčné vyhotovenie a súčasný technický stav – 40 rokov.

SOCIÁLNA A ADMINISTRATÍVNA BUDOVA NA PARCELE C-KN Č. 2602/4, VRÁTNICA NA PARCELE C-KN Č. 2602/5

Umiestnenie stavby:

Nehnuteľnosti sa nachádzajú v areáli bývalého FROTEX-u, výrobného družstva Dlhé Pole.

Technické riešenie:

Dvojpodlažný objekt je montovaný z priestorových buniek a slúžil ako sociálna a administratívna budova, ktorá predstavuje konštrukčne jeden stavebný objekt s budovou vrátnice. Budovy sú postavené na ŽB základových konštrukciách, zvislé konštrukcie – na báze dreva, strop – na báze dreva, sedlová strecha, strešná krytina z pozinkovaného trapézového plechu, schodisko – kovové bez podstupníc bez nášľapnej vrstvy, vnútorné povrchové úpravy – náter, vonkajšie povrchové úpravy – náter a obklad drevom, okná – drevené, dvere – drevené presklené vchodové a hladké plné a presklené interiérové, podlaha – PVC. Elektroinštalácia, vykurovanie, hygienické zariadenia a WC v objekte – v súčasnosti nefunkčné.

V súčasnosti je objekt nevyužívaný. Technický stav nehnuteľnosti je primeraný veku bez viditeľného poškodenia prvkov dlhodobej životnosti. Životnosť objektu je stanovená odhadom s ohľadom na konštrukčné vyhotovenie a súčasný technický stav – 40 rokov.

SKLAD NA PARCELE C-KN Č. 2602/7

Umiestnenie stavby:

Ohodnocovaná nehnuteľnosť sa nachádza v areáli bývalého FROTEX-u, výrobného družstva Dlhé Pole.

Technické riešenie:

Základy sú betónové. Nosný systém je vytvorený oceľovou priehradovou konštrukciou bez zateplenia – stĺpy a strešné väzníky, s murovanou vstavbou. Obvodový plášť je z trapézového plechu, pod ktorým je kostrová kovová konštrukcia. Strop nie je zhotovený. Strešná krytina je z pozinkovaného trapézového plechu. Klampiarske konštrukcie – z pozinkovaného plechu. Podlaha je betónová. Okná sú jednoduché oceľové, vráta sú oceľovej konštrukcie s výplňou z pozinkovaného plechu. Elektroinštalácia je svetelná a motorická. Objekt nie je pripojený na ostatné inžinierske siete, nie je vykurovaný.

V súčasnosti je objekt nevyužívaný. Technický stav nehnuteľnosti je primeraný veku bez viditeľného poškodenia prvkov dlhodobej životnosti. Životnosť objektu je stanovená odhadom s ohľadom na konštrukčné vyhotovenie a súčasný technický stav – 40 rokov.

PRÍPRAVŇA NA PARCELE C-KN Č. 2603/1, TKÁČOVŇA NA PARCELE C-KN Č. 2603/3

Umiestnenie stavby:

Ohodnocované nehnuteľnosti sa nachádzajú v areáli bývalého FROTEX-u, výrobného družstva Dlhé Pole.

Technické riešenie:

Jednopodlažné murované haly slúžili ako prípravňa a tkáčovňa, konštrukčne predstavujú jeden stavebný objekt spolu s kotolňou a administratívnou a sociálnou budovou. Haly sú postavené na ŽB základových konštrukciách, zvislé konštrukcie sú murované, strop železobetónový, plochá strecha, strešná krytina – asfaltová lepenka, klampiarske konštrukcie – z pozinkovaného plechu, vnútorné povrchové úpravy – vápenná hladká omietka s náterom, vonkajšie povrchové úpravy – brizolitová omietka, okná drevené, dvere – hladké plné, podlaha betónová s cementovým poterom. Elektroinštalácia a vykurovanie – v súčasnosti nefunkčné. Objekt nie je pripojený na iné inžinierske siete.

V súčasnosti je objekt nevyužívaný. Technický stav nehnuteľnosti je primeraný veku s viditeľným poškodením prvkov dlhodobej životnosti – strecha. Životnosť objektu je stanovená s ohľadom na konštrukčné vyhotovenie a súčasný technický stav – 60 rokov.

PRÍPRAVŇA, ADMINISTRATÍVNA BUDOVA NA PARCELE C-KN Č. 2603/2

Umiestnenie stavby:

Ohodnocovaná nehnuteľnosť sa nachádza v areáli bývalého FROTEX-u, výrobného družstva Dlhé Pole.

Technické riešenie:

Jednopodlažná murovaná stavba slúžila ako sociálna a administratívna budova pristavaná k halám prípravne a tkáčovne. Budova je postavená na ŽB základových konštrukciách, zvislé konštrukcie sú murované, strop železobetónový, plochá strecha, strešná krytina – asfaltová lepenka, klampiarske konštrukcie – z pozinkovaného plechu, vnútorné povrchové úpravy – vápenná hladká omietka s náterom, vonkajšie povrchové úpravy – brizolitová omietka, okná drevené, dvere – vchodové drevené presklené, interiérové hladké plné, podlahy – keramická dlažba a PVC. Elektroinštalácia, vykurovanie, hygienické zariadenia a WC – v súčasnosti nefunkčné.

V súčasnosti je objekt nevyužívaný. Technický stav nehnuteľnosti je primeraný veku s viditeľným poškodením prvkov dlhodobej životnosti – strecha. Životnosť objektu je stanovená s ohľadom na konštrukčné vyhotovenie a súčasný technický stav – 60 rokov.

KOTOLŇA NA PARCELE C-KN Č. 2603/4

Ohodnocovaná nehnuteľnosť sa nachádza v areáli bývalého FROTEX-u, výrobného družstva Dlhé Pole.

Technické riešenie:

Jednopodlažná murovaná hala slúžila ako kotolňa, konštrukčne predstavuje jeden stavebný objekt s halami prípravne a tkáčovne a s administratívnou a sociálnou budovou. Hala je postavená na ŽB základových konštrukciách, zvislé konštrukcie sú murované, strop železobetónový, plochá strecha, strešná krytina – asfaltová lepenka, klampiarske konštrukcie – z pozinkovaného plechu, vnútorné povrchové úpravy – vápenná hladká omietka s náterom, vonkajšie povrchové úpravy – brizolitová omietka, okná drevené, dvere – drevené, podlaha betónová s cementovým poterom. Elektroinštalácia – v súčasnosti nefunkčná. Objekt nie je pripojený na iné inžinierske siete.

V súčasnosti je objekt nevyužívaný. Technický stav nehnuteľnosti je primeraný veku s viditeľným poškodením prvkov dlhodobej životnosti – strecha. Životnosť objektu je stanovená s ohľadom na konštrukčné vyhotovenie a súčasný technický stav – 60 rokov.

VÝROBNÁ HALA NA PARCELE C-KN Č. 2604

Umiestnenie stavby:

Ohodnocovaná nehnuteľnosť sa nachádza v areáli bývalého FROTEX-u, výrobného družstva Dlhé Pole.

Technické riešenie:

Jednopodlažná murovaná hala slúžila ako výrobná hala pristavaná k hale skladu. Hala je postavená na ŽB základových konštrukciách, zvislé konštrukcie sú murované, strop železobetónový, plochá strecha, strešná krytina – asfaltová lepenka, klampiarske konštrukcie – z pozinkovaného plechu, vnútorné povrchové úpravy – vápenná hladká omietka s náterom, vonkajšie povrchové úpravy – brizolitová omietka, okná oceľové, dvere a vráta – oceľovej konštrukcie s výplňou z pozinkovaného plechu, podlaha betónová s cementovým poterom. Elektroinštalácia a vykurovanie – v súčasnosti nefunkčné. Objekt nie je pripojený na iné inžinierske siete. Objekt je vybavený bleskozvodom.

V súčasnosti je objekt nevyužívaný. Technický stav nehnuteľnosti je primeraný veku s viditeľným poškodením prvkov dlhodobej životnosti – strecha. Životnosť objektu je stanovená s ohľadom na konštrukčné vyhotovenie a súčasný technický stav – 60 rokov.Dokumenty k stiahnutiuZnalecký posudok