Máte otázky? Volajte
045/5322 555

Záhradný domček Basnká Bystrica

Základné informácie

Typ dražby: Chatka

Kolo dražby 

Termín konania držby: Vydražené

Miesto konania dražby:

Čas konania dražby:

1. obhliadka pred. dražby:

2. obhliadka pred. dražby:

Najnižšie podanie:

Minimálne prihodenie:

Dražobná zábezpeka:

Predmet dražby

Nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 7357, vedenom Okresným úradom Banská Bystrica, odbor katastrálny pre okres Banská Bystrica, obec Banská Bystrica, katastrálne územie Banská Bystrica:

Fotky draženého objektu

Dražený objekt Dražený objekt Dražený objekt Dražený objekt Dražený objekt Dražený objekt Dražený objekt

Opis predmetu dražby

Záhradný domček súpisné číslo 3850 na parcele C-KN č. 5358

POPIS STAVBY

Umiestnenie stavby:

Podľa Listu vlastníctva č. 7357 sa jedná o Záhradný domček súpisné číslo 3850, mimo zastavaného územia obce Banská Bystrica, v blízkosti záhradkovej osady na Uhlisku časť Srnková, v bezprostrednej blízkosti administratívnej budovy, prístrešku pre skladovanie reziva a zámočníckej dielne – parcela C-KN č. 5356/1, 5358, katastrálne územie Banská Bystrica, obec Banská Bystrica, okres Banská Bystrica. Pozemok v okolí stavby je rovinatý až mierne svahovitý. Prístup k ohodnocovanej nehnuteľnosti je z miestnej nespevnenej a spevnenej komunikácie (z cestných panelov).

 Dispozičné riešenie:

Záhradný domček má jedno nadzemné podlažie, prekrytý je plochou strechou. Podlažie predstavujú dve miestnosti prístupné samostatnými vchodmi z pozemku.

Technické riešenie:

  • Základy – betónové – objekt bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou
  • Zvislé nosné konštrukcie – murované z tehál (plná, metrická, tvárnice typu CD, porotherm) v skladobnej hrúbke do 30 cm; deliace konštrukcie – tehlové (priečovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené)
  • Vodorovné nosné konštrukcie – stropy – s viditeľnými trámami drevené
  • Strecha – ploché strechy – jednoplášťové bez tepelnej izolácie; krytiny na plochých strechách – z pozinkovaného plechu; klampiarske konštrukcie strechy – z pozinkovaného plechu len žľaby a zvody, záveterné lišty
  • Úpravy vonkajších povrchov – fasádne omietky – vápenné a vápennocementové hladké, šťukové omietky
  • Úpravy vnútorných povrchov – vnútorné omietky – vápenné štukové, stierkové plsťou hladené
  • Výplne otvorov – dvere – rámové s výplňou; okná – jednoduché drevené alebo oceľové
  • Podlahy – cementový poter
  • Vnútorné rozvody elektroinštalácie – elektroinštalácia ( vrátane rozvádzačov) – svetelná, motorická (min. dĺžka 5 m).

V čase obhliadky vykonanej znalcom na účely ohodnotenia predmetu dražby nebol záhradný domček užívaný. Technický stav nehnuteľnosti je primeraný veku s viditeľným poškodením prvkov dlhodobej životnosti, stavba si vyžaduje rozsiahlu opravu, rekonštrukciu.

Pozemok, LV č. 7357

POPIS

Podľa Listu vlastníctva č. 7357 sa jedná o pozemok mimo zastavaného územia obce Banská Bystrica, v blízkosti záhradkovej osady na Uhlisku časť Srnková, v bezprostrednej blízkosti administratívnej budovy, prístrešku pre skladovanie reziva a zámočníckej dielne – parcela C-KN č. 5356/1, 5358, katastrálne územie Banská Bystrica, obec Banská Bystrica, okres Banská Bystrica. Pozemok je rovinatý až mierne svahovitý nepravidelného tvaru. Prístup k pozemku je z miestnej nespevnenej a spevnenej komunikácie (z cestných panelov).Dokumenty k stiahnutiu