Máte otázky? Volajte
045/5322 555

Pozemok Basnká Bystrica

Základné informácie

Typ dražby: Pozemok

Kolo dražby 

Termín konania držby: Vydražené

Miesto konania dražby:

Čas konania dražby:

1. obhliadka pred. dražby:

2. obhliadka pred. dražby:

Najnižšie podanie:

Minimálne prihodenie:

Dražobná zábezpeka:

Predmet dražby

Nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 2183, vedenom Okresným úradom Banská Bystrica, odbor katastrálny pre okres Banská Bystrica, obec Banská Bystrica, katastrálne územie Banská Bystrica

Fotky draženého objektu

Dražený objekt Dražený objekt Dražený objekt Dražený objekt Dražený objekt Dražený objekt Dražený objekt Dražený objekt

Opis predmetu dražby

Záhradná chatka súpisné číslo 10878 na parcele C-KN č. 5356/43

POPIS STAVBY

Umiestnenie stavby:

Podľa Listu vlastníctva č. 2183 sa jedná o Záhradnú chatku súpisné číslo 10878 na parcele C-KN č. 5356/43, mimo zastavaného územia obce Banská Bystrica, v blízkosti záhradkovej osady na Uhlisku časť Srnková, v blízkosti administratívnej budovy, prístrešku pre skladovanie reziva a zámočníckej dielne, katastrálne územie Banská Bystrica, obec Banská Bystrica, okres Banská Bystrica. Pozemok v okolí stavby je rovinatý až mierne svahovitý. Prístup k ohodnocovanej nehnuteľnosti je z miestnej nespevnenej a spevnenej komunikácie (z cestných panelov).

Dispozičné riešenie:

Záhradná chatka má dve nadzemné podlažia, prekrytá je sedlovou strechou.

Technické riešenie:  

V čase obhliadky vykonanej znalcom na účely ohodnotenia predmetu dražby nebola záhradná chatka užívaná. Technický stav nehnuteľnosti je primeraný veku bez viditeľného poškodenia prvkov dlhodobej životnosti.

PRÍSLUŠENSTVO

Spevnená plocha na parcele C-KN č. 5356/2 - okapový chodník

Pozemok, LV č. 2183

POPIS

Podľa Listu vlastníctva č. 2183 sa jedná o pozemok mimo zastavaného územia obce Banská Bystrica, v blízkosti záhradkovej osady na Uhlisku časť Srnková, v blízkosti administratívnej budovy, prístrešku pre skladovanie reziva a zámočníckej dielne - parcela C-KN č. 5356/2, 5356/43, katastrálne územie Banská Bystrica, obec Banská Bystrica, okres Banská Bystrica. Pozemok je rovinatý až mierne svahovitý. Prístup k pozemku je z miestnej nespevnenej a spevnenej komunikácie (z cestných panelov). Pozemok je oplotený v jednom areáli s pozemkami a stavbami iného vlastníka (problematický prístup k ohodnocovanej nehnuteľnosti). Tieto skutočnosti sú zohľadnené v koeficiente redukujúcich faktorov vo výpočte všeobecnej hodnoty pozemku.Dokumenty k stiahnutiu