Máte otázky? Volajte
045/5322 555

Dielne Veľký Kolačín

Základné informácie

Typ dražby: Dom

Kolo dražby  

Termín konania držby: Vydražené

Miesto konania dražby:

Čas konania dražby:

1. obhliadka pred. dražby:

2. obhliadka pred. dražby:

Najnižšie podanie:

Minimálne prihodenie:

Dražobná zábezpeka:

Predmet dražby

Nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 3001 vedenom Okresnom úrade Ilava, odbor katastrálny pre okres Ilava, obec Nová Dubnica, katastrálne územie Veľký Kolačín, vo výlučnom vlastníctve AHP SERVIS, s.r.o., Robotnícka 841, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 36 411 515, a to:

Fotky draženého objektu

Dražený objekt Dražený objekt Dražený objekt Dražený objekt Dražený objekt Dražený objekt Dražený objekt Dražený objekt Dražený objekt Dražený objekt Dražený objekt Dražený objekt Dražený objekt Dražený objekt Dražený objekt Dražený objekt Dražený objekt Dražený objekt

Opis predmetu dražby

Dielne na parcele C-KN č. 382

Umiestnenie stavby:

Predmet dražby sa nachádza v obci Nová Dubnica časť Veľký Kolačín, okres Ilava. Prístup k nehnuteľnosti je  miestnou spevnenou komunikáciou cez pozemok iného vlastníka pred vstupnou bránou.  Doklad o veku stavby nebol poskytnutý zadávateľom ani získaný znalcom, podľa informácií zistených znalcom bola stavba daná do užívania okolo roku 1800.

Technické riešenie:

Dvojpodlažná murovaná stavba slúži ako dielne. Budova je založená na základových pásoch, zvislé konštrukcie sú murované, strop železobetónový s viditeľnými trámami – 1. NP, na 2. NP je vyhotovené podbitie krovu, krov sedlový, strešná krytina z pozinkovaného trapézového plechu, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Vnútorné a vonkajšie povrchové úpravy – vápenná hladká omietka, okná drevené jednoduché s osadenými kovovými mrežami na 1. NP, dvere hladké plné, vráta plechové a drevené, podlaha – keramická dlažba (1. NP), betónová podlaha (2. NP). Objekt je pripojený na verejný vodovod, odkanalizovaný, vykurovanie je teplovodné z centrálneho zdroja – kotol na splyňovanie dreva umiestnený v prístavbe kotolne, elektroinštalácia svetelná a motorická. Na 1. NP sa nachádza WC – stojaté s keramickým umývadlom.

V čase spísania oznámenia o dražbe je objekt využívaný. Technický stav nehnuteľnosti je primeraný veku s viditeľným rozsiahlym poškodením prvkov dlhodobej životnosti – strop, krov, murivo – porušené vzlínajúcou zemnou vlhkosťou – spôsobené absenciou vodorovnej hydroizolácie základových konštrukcií (potrebné stavebné úpravy súvisiace s vyhotovením drenáže okolo stavby, prípadne aj injektáže zvislých obvodových konštrukcií). Životnosť objektu stanovil znalec Kubickou metódou s ohľadom na konštrukčné vyhotovenie a súčasný technický stav – 249 rokov (ide o prestárlu – zastaranú stavbu).

 

Administratívna budova s garážou na parcele C-KN č. 382

Umiestnenie stavby:

Predmet dražby sa nachádza v obci Nová Dubnica časť Veľký Kolačín, okres Ilava. Prístup k nehnuteľnosti je  miestnou spevnenou komunikáciou cez pozemok iného vlastníka pred vstupnou bránou.  Doklad o veku stavby nebol poskytnutý zadávateľom ani získaný znalcom, podľa informácií zistených znalcom bola prístavba administratívnej budovy daná do užívania v roku 1965.

Technické riešenie:

Jednopodlažná murovaná prístavba slúži ako administratívna budova a garáž pre osobný automobil. Budova je založená na základových pásoch, zvislé konštrukcie sú murované, strop železobetónový, strecha plochá, strešná krytina z pozinkovaného plechu, klampiarske konštrukcie nie sú vyhotovené, vnútorné a vonkajšie povrchové úpravy – vápenná hladká omietka, okná drevené, interiérové dvere hladké plné, vstupné dvere drevené presklené, vráta v časti garáže plechové, podlaha – keramická dlažba, v garáži cementový poter. Okrem elektrickej energie (svetelná a motorická elektroinštalácia) nie je objekt pripojený na žiadnu z verejných inžinierskych sietí.

V čase spísania oznámenia o dražbe je objekt využívaný. Technický stav nehnuteľnosti je primeraný veku bez viditeľného poškodenia prvkov dlhodobej životnosti. Životnosť objektu stanovil znalec Kubickou metódou s ohľadom na konštrukčné vyhotovenie a súčasný technický stav – 81 rokov.

Kotolňa na parcele C-KN č. 382

Umiestnenie stavby:

Predmet dražby sa nachádza v obci Nová Dubnica časť Veľký Kolačín, okres Ilava. Prístup k nehnuteľnosti je  miestnou spevnenou komunikáciou cez pozemok iného vlastníka pred vstupnou bránou.  Doklad o veku stavby nebol poskytnutý zadávateľom ani získaný znalcom, podľa informácií zistených znalcom bola prístavba kotolne daná do užívania v roku 1965.

Technické riešenie:

Jednopodlažná murovaná prístavba obdĺžnikového pôdorysu slúži ako kotolňa – centrálny zdroj vykurovania objektu dielní a prístavby -  administratívnej budovy. Budova je založená na základových pásoch, zvislé konštrukcie sú murované z pórobetónových tvárnic, strop železobetónový, strecha plochá, strešná krytina z pozinkovaného trapézového plechu, klampiarske konštrukcie nie sú vyhotovené, bez vnútorných a vonkajších povrchových úprav, okná drevené jednoduché, dvere rámové s latkovou výplňou, vráta plechové, podlaha – keramická dlažba. Okrem elektrickej energie (elektroinštalácia svetelná a motorická) nie je objekt pripojený na žiadnu z verejných inžinierskych sietí. V kotolni je umiestnený kotol na splyňovanie dreva.

V spísania oznámenia o dražbe je objekt využívaný. Technický stav nehnuteľnosti je primeraný veku s viditeľným poškodením prvkov dlhodobej životnosti – strop, murivo. Životnosť objektu stanovil znalec Kubickou metódou s ohľadom na konštrukčné vyhotovenie a súčasný technický stav – 60 rokov.

 

PRÍSLUŠENSTVO

  • Vodovodná prípojka na parcele C-KN č. 386/21
  • Kanalizačná prípojka na parcele C-KN č. 386/21
  • NN prípojka vzdušná


  • Dokumenty k stiahnutiu