Máte otázky? Volajte
045/5322 555

3 izbový byt Zvolen - Západ

Základné informácie

Typ dražby: Byt

Kolo dražby  

Termín konania držby: Vydražené

Miesto konania dražby:

Čas konania dražby:

1. obhliadka pred. dražby:

2. obhliadka pred. dražby:

Najnižšie podanie:

Minimálne prihodenie:

Dražobná zábezpeka:

Predmet dražby

Predmet dražby - trojizbový byt č. 3 s príslušenstvom sa nachádza na 2. poschodí v bytovom dome súpisné číslo 1443 a súpisné číslo 1445, na parcele C-KN č. 3410/80, 3410/81, 3410/82, 3410/83, 3410/84, 3410/85, 3410/86, 3410/87, 3410/88, 3410/89; ulica Šmidkeho orientačné číslo 8, Zvolen; katastrálne územie Zvolen, obec Zvolen, okres Zvolen.

Fotky draženého objektu

Dražený objekt Dražený objekt Dražený objekt Dražený objekt Dražený objekt Dražený objekt Dražený objekt Dražený objekt Dražený objekt Dražený objekt Dražený objekt Dražený objekt Dražený objekt Dražený objekt Dražený objekt Dražený objekt

Opis predmetu dražby

Nehnuteľnosti, zapísané na LV č. 7764, vedenom Okresným úradom Zvolen, katastrálnym odborom, pre k. ú. Zvolen, obec Zvolen, okres Zvolen, a to:

a)   byt č. 3, nachádzajúci sa na II. poschodí bytového domu so súpisným číslom 1443 a súpisným číslom 1445, popis stavby: Bytový dom, ul. Šmidkého, vchod č. 8, na ulici Šmidkého 1445/8 vo Zvolene, postavený na parcelách C-KN č. 3410/80, 3410/81, 3410/82, 3410/83, 3410/84, 3410/85, 3410/86, 3410/87, 3410/88, 3410/89 (ďalej len „byt“); spoluvlastnícky podiel k bytu: 1/1,

Podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu vo veľkosti 7169/1239754.


Technický a dispozičný popis bytového domu

Deväťpodlažný  bytový dom s ôsmimi obytnými a jedným technickým podlažím má 7 vchodov a 112 bytových jednotiek. Na typickom podlaží jedného vchodu sa nachádzajú dva byty. Je postavený v stavebnej sústave PS-82 BB. Bytový dom má obdĺžnikový pôdorys a plochú strechu. Priečny stenový nosný konštrukčný systém tvoria železobetónové panely hrúbky 150 mm, stropné panely sú železobetónové plné hrúbky 120 mm, modulová osnova je 3 600 mm, konštrukčná výška podlaží 2 800 mm, svetlá výška 2 640 mm. Obvodový plášť – vnútorná železobetónová stena hrúbky 150 mm, tepelná izolácia penový polystyrén hrúbky 80 mm, vonkajšia ochranná betónová membrána hrúbky 70 mm. Strecha je dvojplášťová plochá, vyspádovaná od atík smerom k strešným odpadom. Schodisko je železobetónové prefabrikované dvojramenné, šírka ramena 1 100 mm. Stabilitu objektu v priečnom smere zabezpečujú nosné steny a v pozdĺžnom smere priečky a nosné steny. Otvorové konštrukcie – okná v bytoch sú drevené, z časti vymenené za plastové. Okná a dvere na spoločných častiach bytového domu sú vymenené za plastové.

Bytový dom je napojený na verejný vodovod, kanalizáciu, zemný plyn, elektroinštaláciu a telekomunikačnú sieť. Dodávka tepla a teplej vody je zabezpečená z centrálneho zdroja, na vykurovacích telesách je namontovaná regulačná a meracia technika.


Technický a dispozičný popis bytu

Byt pozostáva z troch obytných miestností a príslušenstva, ktoré tvorí kuchyňa, kúpeľňa, WC, predsieň, balkón a pivnica. Byt je v pôvodnom stave, bez vykonanej rekonštrukcie so štandardným vybavením. Bytové jadro svojim dispozičným riešením vytvára priestor pre kúpeľňu a WC, pričom svojou polohou vymedzuje dispozíciu predsiene a kuchyne. Súčasťou bytového jadra je aj technické inštalačné jadro, ktorým je byt napojený na inžinierske siete. Súčasťou bytového jadra je aj technické inštalačné jadro, ktorým je byt napojený na inžinierske siete. Svetelná a motorická elektroinštalácia je pôvodná a je napojená na samostatné istiace okruhy bytového rozvádzača. Podlahy sú vo všetkých miestnostiach PVC. Úprava vnútorných povrchov – vápenná omietka a v kuchyni pri kuchynskej linke je vyhotovený keramický obklad. V kúpeľni je osadená liatinová smaltovaná vaňa a keramické umývadlo a vo WC splachovací záchod. V kuchyni je  kuchynská linka vyrobená z plechu s drevotrieskovou pracovnou doskou s liatinovým smaltovaným drezom a plynovým sporákom. Vodovodné batérie sú kohútikové. Okná sú pôvodné drevené s horizontálnymi retiazkovými žalúziami a látkovými roletami, interiérové dvere sú hladké plné a zasklené v kovových zárubniach. Vykurovanie je teplovodné, vykurovacie telesá sú oceľové panelové a liatinové rebrové s namontovanou meracou a regulačnou technikou.

Príslušenstvo bytu tvorí aj pivnica s plochou 2,08 mumiestnená v technickom podlaží bytového domu a balkón. Podiel priestoru bytu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu je vo výške 7169 / 1239754.

Podľa podkladov od bývalého správcu bytového domu, bol bytový dom daný do užívania v roku 1988. Technický stav nehnuteľnosti je podľa znaleckého posudku primeraný veku bez viditeľného poškodenia prvkov dlhodobej životnosti. Životnosť bytového domu stanovil znalec odhadom s ohľadom na konštrukčné vyhotovenie a súčasný technický stav na 100 rokov.Dokumenty k stiahnutiu